Press Release NoticesFeb 03, 2023

सेती नदी-३ अर्धजलाशययुक्त जलिवद्युत आयोजनाका लागि जग्गा अिधग्रहण गर्ने सम्बन्धी सूचना !

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थपित चिलिमे जलिवद्युत कम्पपनी लि. को मुख्य प्रवद्धर्कत्ववमा चिलिमे-सेती हाइड्रोपावर कम्पनी मार्फत् निमार्ण गर्न प्रस्ताव गिरएको सेतीनदी-३ जलिवद्युत आयोजनाका लागि बझाङ जिल्ला जयपृथ्वी नगरपालिकाको वडा नं. ४, ५ र ९ (साविक हेमन्तवाडा गा.वि.स. वडा नं. १, लुयाँटा गा.वि.स. वडा नं. १, २, ३, ४, ७, ८ र ९, रिठापाटा गा.वि.स. वडा नं. ४ र ६) को सूचनामा उल्लेखित कित्ताका जग्गाहरू चिलिमे-सेती हाइड्रोपावर कम्पनीले खर्च ब्यहोर्ने गरी आयोजनाको पहुँच मार्ग, बाँध, बालुवा थिग्राउने पोखरी, नहर, सुरूङ मार्ग, विद्युत गृह तथा कमर्चारी आवास क्षेत्र लगायतका विभन्न संरचनाहरू निमार्णका लागि स्थायी रूपले जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को मिति २०७९/०५/१३ मा निणर्य भएको हुँदा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने २५२.७९ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार प्रारम्भिक कारबाही चलाउन नेपाल सरकारको निर्णयानुसार जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ र १० को प्रयोजनार्थ सरोकारवाला सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र सरोकारवाला व्यक्तिहरूले उक्त जग्गामा घर टहराहरू भए सो सहितको मुआव्जा दाबी गर्न आ-आफ्नो हकदैया वा भोगचलन सम्बन्धी निस्सा प्रमाण सिहत रीतपूवर्कको निवेदन यस कायार्लयमा दिनुहुन सूचित गिरएको छ । तोकिएको म्यादभित्र निवेदन नदिई म्याद गुजारेको खण्डमा कानून बमोजिम हुने समेत जानकारी गराइन्छ । अधिग्रहण गनुपर्ने जग्गाहरूको विववरणः बझाङ जिल्ला जयपृथ्वी नगरपालिकाको वडा नं. ४, ५ र ९ (साविक हेमन्तवाडा गा.वि.स. वडा नं. १ लुयँटा गा.वि.स. वडा नं. १, २, ३, ४, ७, ८ र ९, रिठापाटा गा.वि.स. वडा नं. ४ र ६) को तपिसलमा उल्लेखित जग्गाहरूः

Sep 01, 2021

वीमाको लागि शिलवन्दी प्रस्ताव माग गरिएको बारे ।

प्रथम पटक नागरिक पत्रिकामा प्रकाशित मिति २०७८/०४/०६ गते यस कम्पनीले तपशील अनुसार वीमा गर्नु पर्ने भएको हुँदा र्इच्छुक वीमा कम्पनीहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन (अर्थात मिति २०७८/०४/२० गते) भित्र कार्यालय समयमा शिलवन्दी खाममा प्रस्ताव पेश गर्नुहुन यो सूचना जारी गरिएको छ । तपशीलः १) यस कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित चिलिमे जलविद्युत केन्द्र (Chilime Hydropower Plant) का विभिन्न सम्पत्तिहरूको वीमा । २) कम्पनी तथा अन्तर्गतको कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनहरूको वीमा । ३) कम्पनी तथा अन्तर्गतको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सामूहिक दुर्घटना तथा पारिवारीक औषधि उपचार वीमा ।Powered by Matrix Softech Pvt. Ltd | All Rights Reserved.