Career

पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना (मितिः२०७३/१०/२६)

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना   Download

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना   Download

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना संशोधन गरिएको बारे   Download

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/१०/२६, गोरखापत्र रा.दै.

नयाँ भर्नाको  दरखास्त फारम  Download

बिभिन्न पदको लिखित खुला परीक्षाको पाठ्यक्रम
 
१. प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल/मेकानिकल समहू , तह-९, केन्द्र प्रमुख (खुल्ला)   Download
२. प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समहू , तह-८, सहायक प्रबन्धक (खुल्ला)  Download
३. प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समहू , तह-७, इन्जिनियर (खुल्ला)  Download
४. प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन समहू , तह-७, इन्जिनियर (खुल्ला)  Download
५. प्राविधिक सेवा, सिभिल समहू , तह-७, इन्जिनियर (खुल्ला)  Download
६. प्रशासन सेवा, प्रशासन समहू , तह-७, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत (खुल्ला)  Download
७. प्रशासन सेवा, प्रशासन समहू , तह-६, प्रशासकीय अधिकृत (खुल्ला)  Download
 

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना   Download

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि   आवेदन फाराम   Download

बिभिन्न पदको लिखित आन्तरिक परीक्षाको पाठ्यक्रम
 

१. प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समहू , तह-७, इन्जिनियर (आन्तरिक)  Download
२. प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समहू , तह-६, इन्जिनियर (आन्तरिक)  Download
 

कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना   Download

कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवाको लागि   दरखास्त फाराम   Download

 

 

चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको नियम तथा विनियमहरू
 

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७१  Download

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६५  Download

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी आर्थिक प्रशासन विनियमावलीमा संशोधन  Download

चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको नियमावली  Download

चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध-पत्र  Download

चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध-पत्र/नियमावलीमा संशोधन  DownloadApply for Job