Press Release


विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त भएको जानकारी ।

श्री विदयुत विकास विभाग, अनुमतिपत्र महाशाखाबाट मिति २०७३/०६/०१ मा यस कम्पनीले बुढी गण्डकी प्रोक जलविद्युत आयोजना (४२० मे.वा.) र सेती नदी-३ (SR-3) अर्धजलाशययुक्त (PROR) जलविद्युत आयोजना (१६५मे.वा.) को विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त भएको ब्यहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ ।


IEE Notice 20181118

चिलिमे टावरको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षफण प्रतिवेदन तयारीको लागि सार्वजनिक सूचना


Invitation for Bids

Invitation for Bids First publication Date 2075/09/17 Nagrik Patrika


नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्वन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्वन्धी सूचना


Re-Invitation for Sealed Quotation

Re-Invitation for Sealed Quotation First date of publication 2076/03/09 Gorkhapatra


संशोधित नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्वन्धी सूचना ।

संशोधित नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्वन्धी सूचना ।