Press Release


IEE Notice 20181118

चिलिमे टावरको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षफण प्रतिवेदन तयारीको लागि सार्वजनिक सूचना


शेयधनी महानुभावहरूलार्इ अत्यन्त जरूरी सूचना

शेयधनी महानुभावहरूलार्इ अत्यन्त जरूरी सूचना । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० सम्मको लिन बाँकी नगद लाभांश रकम लिनका लागि शेयरधनी महानुभावहरूलाइ अत्यन्त जरूरी सूचना ।


लाभांश वापत कर दाखिला गरिएको बारे ।

आ.व. २०७०/०७१ देखि आ.व. २०७५/०७६ सम्मको लाभांश वापत नियमानुसार कर कट्टा गरि दाखिला गरिएको बिवरण ।


२४ औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना ।

२४ औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना ।


LISTING 10% BONUS SHARES

LISTING 10% BONUS SHARES OF CHILIME HYDROPOWER COMPANY LIMITED - CHCL 57,09,762.25 Units Bonus Share of Chilime Hydropower Company Limited (CHCL) has been Listed in NEPSE


Seepage Management, Construction of Drain & Construction of Electrical Workshop Bid Notice

IFB No. CHPP-2078/79-CW-01: Seepage Management Works Inside Powerhouse Tunnel (National Competitive Bidding) IFB No: CHPP-2078/79-CW-02: Construction of Drain Inside Chilime Office Area at Syafrubensi, Rasuwa (Sealed Quotation) IFB No: CHPP-2078/79-CW-03: Construction of Electrical Workshop inside Chilime Office Area at Syafrubensi, Rasuwa (Sealed Quotation)