Press Release


Distribution of Bonus Share and Cash dividend 2070/071

Distribution of Bonus Share and Cash dividend of 2070/071


Notice of Election

सञ्चालक समितिमा समुह ख का शेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २(दुर्इ) सञ्चालक पदको निर्वाचन कार्यक्रमको सूचना ।


लिखित परीक्षा सम्वन्धी सूचना

लिखित परीक्षा सम्वन्धी सूचना चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७१ को विनियम ११(३) मा भएको ब्यवस्था बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी पदपूर्ति गर्नका लागि मिति २०७१/०९/१० गते नेपाल समाचार पत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आवेदन गर्ने उमेदवारहरू मध्ये दरखास्त स्वीकृत भएका उमेदवाहरूको लिखित परीक्षा निम्न मिति, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएको हुँदा परीक्षा हुने दिन प्रवेश-पत्र साथमा लिर्इ उपस्थित हुन सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


अन्तर्वार्ता सम्वन्धि सूचना

अन्तर्वार्ता परीक्षा सम्वन्धी सूचना । चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७१ को विनियम ११(३) मा भएको ब्यवस्था बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी पदपूर्ति गर्नका लागि मिति २०७१/०९/१० गते नेपाल समाचार पत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आवेदन गर्ने उमेदवारहरू मध्ये दरखास्त स्वीकृत भएका तह-१(एक) का सवै सेवा/समुहका उमेदवाहरूको अन्तर्वार्ता परीक्षा मिति २०७२/०३/२३ गते बुधवार, दिनको ११:०० बजे यस कम्पनीको हलमा सञ्चालन हुने भएको हुँदा परीक्षा हुने दिन प्रवेश-पत्र साथमा लिर्इ उपस्थित हुन सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।