Latest Updates

Last updated date : July 17, 2020

S.N. Office Tender/Prequalification Notice Status Close Date
1 वीमाको लागि शिलवन्दी प्रस्ताव माग गरिएकोवीमाको लागि शिलवन्दी प्रस्ताव माग गरिएको बारे ।
प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/०४/०२ गते
पत्रिकाः नागरिक दैनिक

Download Supportive Docuemnts :
1. सू्चना
2. चिलिमे जलविद्युत केन्द्र
3. सामुहिक दुर्धटना तथा पारिवारीक
4. सवारी सधान
  2020-07-31
2 Chilime Rehab Re-Tender - IFB NO CJCL-207576-CHPP-01Chilime Rehab Re-Tender - IFB NO CJCL-207576-CHPP-01

Download Supportive Docuemnts :
1. IFB-CJCL-2075-076-CHPP-01-Notice
2. Volume-1-Bidding-Documents
3. Volume-3-Bill-of-Quantities
4. Volume-2-Technical-Specifications
  2018-11-20
3 Bylaws of CompanyBylaws of Company

Download Supportive Docuemnts :
1. कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली-२०७१
2. आर्थिक प्रशासन विनियमावली-२०६५
3. प्रबन्धपत्र
4. नियमावली
5. M
6.
7.
  2020-01-01