Chilime Hydropower Company Limited

Chilime Hydropower Company LimitedChilime Hydropower Company Limited (Chilime) was incorporated in 1995 with an objective of hydroelectricity generation through optimal utilization of resources within the country. Nepal Electricity Authority (NEA) holds majority ownership with 51% share holding.Read more

Chief Executive Officer Mr. Ram Gopal Shiwakoti
Chief Executive Officer

Sister Companies


Chilime Hydropower Company Limited

अन्तर्वार्ता परीक्षाको नतिजा तथा सिफारिस सम्वन्धी सूचना

अन्तर्वार्ता परीक्षाको नतिजा तथा सिफारिस सम्वन्धी सूचना

Read more

लिखित परीक्षा सम्वन्धी सूचना

लिखित परीक्षा सम्वन्धी सूचना चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७१ को विनियम ११(३) मा भएको ब्यवस्था बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी पदपूर्ति गर्नका लागि मिति २०७१/०९/१० गते नेपाल समाचार पत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आवेदन गर्ने उमेदवारहरू मध्ये दरखास्त स्वीकृत भएका उमेदवाहरूको लिखित परीक्षा निम्न मिति, समय र स्थानमा सञ्चालन हुने भएको हुँदा परीक्षा हुने दिन प्रवेश-पत्र साथमा लिर्इ उपस्थित हुन सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read more

Madhya Bhotekoshi JCL

Sanjen JCL

Rasuwagadhi HCL